Hoàng Lê Huần
 • Hoàng Lê Huần
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 02623705139
 • huanthptphanboichau@yahoo.com
 • Thông tin thêm của Hiệu trưởng (địa chỉ, công tác...)
 • Lê Văn Chính
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu phó
 • vanchinhlttdaklak@gmail.com
 • Thông tin thêm của Hiệu phó (địa chỉ, công tác...)
 • Phạm Thị Châu
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • phamthichau78@yahoo.com.vn