DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ỦNG HỔ, HỖ TRỢ TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG TỔ CHỨC LỄ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA NĂM HỌC 2019 – 2020 (LẦN 14)

Lượt xem:

Đọc bài viết

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẮK LẮk

TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG

 

 

DANH SÁCH

TẬP THỂ, CÁ NHÂN ỦNG HỔ, HỖ TRỢ TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG TỔ CHỨC LỄ ĐÓN BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG  ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA NĂM HỌC 2019 – 2020 (LẦN 14)

(Tính đến thời điểm 17 giờ 00 phút ngày 10 tháng 7 năm 2020)

 52. Tập thể lớp 12A1, Niên khóa 2014 – 2017 (GVCN – Cô: Trần Thị Hằng), Số tiền: 1.540.000đ (Một triệu năm trăm bốn mươi đồng).

53. Công ty xây dựng Hoàng Dũng – Hoàng Phúc Chức – NT 49 – Phú Xuân – Krông Năng, Số tiền: 2.000.000đ (Hai triệu đồng).

54. Cựu học sinh lớp 12A6 (GVCN – Cô: Nguyễn Thị Ngân), Năm học 2007 – 2008, Số tiền: 2.000.000đ (Hai triệu đồng).

55. Tập thể lớp 12A2 (GVCN – Thầy: Phạm Thái Bình), Niên khóa 2008 – 2011, Số tiền: 2.500.000đ (Hai triệu năm trăm ngàn đồng).

Tổng cộng lần 14:

  • Tiền mặt: 8.040.000đ (Tám triệu không trăm bốn mươi ngàn đồng).

TỔNG HỢP CHUNG:

Nội dung Số tiền mặt Quà tặng trị giá
Tổng cộng số tiền lần 1 9.800.000đ  
Tổng cộng số tiền lần 2 3.000.000đ  
Tổng cộng số tiền lần 3 1.500.000đ  
Tổng cộng số tiền lần 4 4.300.000đ  
Tổng cộng số tiền lần 5 6.600.000đ  
Tổng cộng số tiền lần 6 4.400.000đ  
Tổng cộng số tiền lần 7 1.400.000đ 4.500.000đ
Tổng cộng số tiền lần 8 8.000.000đ  
Tổng cộng số tièn lần 9 2.500.000đ 300.000đ
Tổng cộng số tiền lần 10   2.000.000đ 1.800.000đ
Tổng cộng số tiền lần 11 11.800.000đ 14.000.000đ
Tổng cộng số tiền lần 12 2.300.000đ 1.500.000đ
Tổng cộng số tiền lần 13 12.000.000đ 3.200.000đ
Tổng cộng số tiền lần 14 8.040.000đ  
Tổng cộng:  

77.640.000đ

(Bảy mươi bảy triệu sáu trăm bốn mươi ngàn đồng)

 

25.300.000đ

(Hai mươi lăm triệu ba trăm ngàn đồng)

                                                                                                Người lập

 

 

                                                                                       Nguyễn Thị Hằng Nga